آزمون استخدام شرکت مهندسی الکا آریا

به منظور تامين خدمات مورد نياز خود در خطوط شبکه ریلی کشور

بهمن ماه 1401

از روز شنبه مورخ  19 / 09 / 1401
لغایت شنبه مورخ 03 / 10 / 1401
ثبت نام
از روز دوشنبه  مورخ 24 / 11 / 1401
لغایت پنجشنبه مورخ  27 / 11 / 1401
 دریافت کارت ورود به جلسه
روز جمعه  مورخ 28 / 11 / 1401
 تاریخ آزمون
آزمون شرکت مهندسی الکا آریا
با همکاری دانشگاه شهید بهشتی

شرایط ثبت نام
مشاهده اطلاعات
مشاهده نتیجه آزمون و تاریخ مصاحبه
 

شماره رهگیری را فراموش کرده ام